U lijkt een niet-ondersteunde browser te gebruiken...
Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, moet u upgraden naar een nieuwere browser.

Projectinformatie

Introductie

Sinds 2017 gelden voor de waterkeringen in Nederland nieuwe wettelijke waterveiligheidsnormen. Deze norm is voor Flevoland strenger dan daarvoor, waardoor er dijkversterkingen nodig zijn. Deze dijkversterkingen zijn onderdeel van de gezamenlijke opgave die de waterschappen en het Rijk hebben om Nederland in 2050 waterveilig te maken (Hoogwaterbeschermingsprogramma – HWBP). De Flevolandse dijken zijn onderdeel van de fysieke leefomgeving en kennen een ruimtelijke kwaliteit. Deze kwaliteit willen we behouden, ook een versterkte dijk moet passen in het landschap. We hebben de opgave om ervoor te zorgen dat de dijkversterking leidt tot minimaal het behoud van de bestaande gebiedskwaliteiten. Mogelijk zijn er (meekoppel)kansen om de ruimtelijke kwaliteit te versterken of nieuwe kwaliteiten toe te voegen.

De IJsselmeerdijk

De IJsselmeerdijk is 17,6 km lang en ligt aan de noordwestzijde van Oostelijk Flevoland. De waterkering loopt van de Ketelbrug in het noorden tot aan de Houtribdijk in Lelystad. De kruin van de dijk ligt op circa NAP +5,2 m in het noorden en circa NAP +3,5 m in het zuiden. Het is een lange rechte grasdijk met een steenbekleding aan de buitenzijde. De dijk ligt hoofdzakelijk in landelijk gebied. In het zuidelijk gebied grenst het aan de bebouwing van Lelystad. Aan de waterzijde (buitendijks) ligt onder andere de Maxima centrale, Flevokust, drie jachthavens, het buitendijkse woongebied Parkhaven en het Houtribstrand. Aan de landzijde (binnendijks) ligt de snelweg A6, bedrijventerrein Flevokust, de woongebieden Golfpark en Houtribhoogte en de provinciale weg N307.

Zie ook de pagina van het waterschap voor meer informatie over het project.

Vraag

Waterschap Zuiderzeeland heeft BoschSlabbers landschapsarchitecten gevraagd om een Ruimtelijk Kwaliteitskader op te stellen. Een analyse, beschrijving en verbeelding van de bestaande ruimtelijke kwaliteit met een opsomming van de belangrijkste kwaliteiten, gebruikswaarden, toekomstwaarden en belevingswaarden en knelpunten zijn hier onderdeel van. Hierbij vragen wij jouw hulp door het invullen van de enquête en het prikken van ideeën op de kaart.